Nyheder 21. marts 2018

Sillerslev Havn, nye tiltag

by Sillerslev Posten

Sillerslevhus

Udvalget for Teknik og Miljø har omdøbt Fiskernes Hus til Sillerslevhus. Dels relaterer det nye navn sig til husets beliggenhed, dels har huset tidligere været omtalt som Sillerslevhus (I Syd Mors Nyt fra januar 2016 bruges betegnelsen Oplevelseshuset Sillerslevhus).

Udvalget for Teknik og Miljø har vedtaget den endelige placering af Sillerslevhus i byggefelt B3.

Ifølge lokalplanen er byggefelt B3 er reserveret til lager og havnerelaterede turistmæssige funktioner herunder brænderi.

Sillerslevhus bliver placeret således, at det afgrænser byggefeltet mod syd. Der bliver adgang til huset fra strandsiden via en handicapvenlig rampe.

Det betyder at omklædningshytterne skal flyttes, Morsø kommune vil i første omgang sætte dem på strandsiden af opmagasineringsbåsene, derved kommer hytterne tættere på strandens ”indkørsel” og toiletterne.

Der bliver etableret relevant skiltning ved havn og strand.

Det har været fremme i medierne, at Sillerslevhus bliver flyttet i løbet af foråret. Ifølge Center for Teknisk Drift er det lidt for optimistisk. Der skal indhentes byggetilladelse, landzonetilladelse og muligvis en dispensation inden huset må flyttes, papirarbejdet kommer til at tage noget tid. I bedste fald er huset flyttet inden sommerferien starter.

Center for Teknisk Drift har afholdt en række møder med skoler, foreninger og andre der kan have interesse i Sillerslevhus anvendelse og drift. Der bliver oprettet et brugerråd, som Assels Sillerslev Beboerforening bliver en del af.

Etablering af erhvervsareal

Det fremgår af referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 6. marts, at der er indhentet tilbud på etablering af erhvervsarealet på Sillerslev havn.

Tilbuddet omfatter spunsning af det sidste stykke af vestmolen, etablering af byggefelt B7 og etablering af tilkørsel (vej) mellem byggefeltet og havnearealet.

Det er besluttet at lave en fysisk adskillelse mellem erhvervsarealet og de rekreative arealer.

Fremadrettet bliver der ikke direkte adgang mellem stranden og vestmolen. Den endelige udformning er ikke besluttet, men forvaltningen forestiller sig noget i stil med det hegn der findes i dag, måske lidt højere.

Planen indebærer ikke at vestmolen bliver lukket af for offentligheden, der bliver åben adgang til vestmolen via havnen.

Hvornår man går i gang er uvist, det bliver tidligst hen på efteråret. På nuværende tidspunkt er der ingen afklaring om brænderiets lejemål.

Oprydning på havnen generelt

Er et spørgsmål der optager mange.

Niels Pedersen, Center for Teknisk Drift har lovet at tage fat i problemstillingen og iværksætte initiativer så der bliver ryddet op.

Målet er at Sillerslev havn skal være attraktiv for såvel erhverv, beboere og turister.

Kilde: Morsø Kommune, Center for Teknisk Drift.

Kortudsnit fra bilag til lokalplan 23.7 tilrettet for at illustrere placering af Sillerslevhus med mere