Nyheder 23. oktober 2018

Sillerslev havn, orienteringsmødet

by Sillerslev Posten

Assels Sillerslev beboerforening havde indkaldt til orienteringsmøde om Sillerslev havn.

Mødet blev holdt i bådelaugets klubhus i går aftes, der var fuldt hus, flere end  50 personer var mødt op, ingen tvivl om der er stor interesse for at høre om og spørge til udviklingen på Sillerslev havn.

Morsø kommune blev repræsenteret af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Meiner Nørgaard, Ansgar Nygaard og Viggo Vangsgaard, direktør for teknik og miljø Arne Kirk og centerchef for teknisk drift Niels Pedersen.

Kjeld Bak, formand for Assels Sillerslev Beboerforening bød velkommen og orienterede om formålet med mødet. Information og dialog er en del af det kodeks der skal få Sillerslev Havn til at fremstå som det fyrtårn det skal være, vi ønsker god dialog og orientering.

Meiner Nørgaard takkede for invitationen til at komme og fortælle hvad status er
– Lokalplanen danner baggrund for udviklingen.
– Sillerslev hus forventes at stå helt færdig om 3 uger.
– Moleforlængelse af vestmolen starter til foråret.
– Opfyld og inddæmning øst for lystbådehavnen, der ligger en ansøgning hos Kystdirektoratet
– Cafeteriaet kommer i udbud til næste sæson, man håber der kan etableres en længerevarende aftale.
– Udvidelse af erhvervsområdet, tilladelserne er på plads, men det hænger på en boligsag med brænderiet, før den er afklaret kan der ikke udvides.
– Følgegruppe opstartes efterår 2018, beboerforeningen udpeger beboerrepræsentanter, følgegruppen vil få tilknyttet en fast kontaktperson i forvaltningen.

Til spørgsmål om renholdelse af arealerne oplyste Niels Pedersen, at der var en kampagne i foråret hvor Morsø kommune stillede containere til rådighed, i den periode skete den del oprydning.
Viggo Vangsgaard supplerede, der skal være plads til alle, det kan ikke hjælpe at havnen blokeres, så bussen ikke kan komme rundt, ser gerne man i samarbejde finder ud af hvordan havnen skal bruges, stranden er til turistformål, ikke til oplagring af udstyr.
Ifølge Ansgar Nygaard skal havneregulativet tages op til revision, alle skal kunne være her, stranden er Mors bedste, det skal vi værne om.

Lokalplanen var medbragt som plakat, Meiner Nørgaard og Niels Pedersen forklarede hvad de forskellige områder er udlagt til, overordnet er det lokalplanen der udstikker retningslinjerne for hvad der skal være hvor. Link til gældende Lokalplan 23.7 Sillerslev Havn fra marts 2017

Indlæg fra salen, vi opponerer ikke imod lokalplanen, vi opponerer mod den manglende oprydning og efterladte redskaber, hertil svarede Meiner Nørgaard at “de grønne kasser” bliver fjernet når det nye erhvervsareal står klar.

Der blev spurgt til om det er reglerne eller håndhævelsen det er galt med. Det affødte en del debat, “de grønne kasser” og de ting der ligger bagved på strandsiden blev nævnt, der er forskellige opfattelser af begrebet rod kontra nødvendige arbejdsredskaber, man afventer udvidelsen ved vestmolen. Linemuslingefiskerne efterlyste en mere klar opdeling af havnearealet, og opfordrede til man tog kontakt hvis man synes der er problemer.

Det blev oplyst, at Wittrup Seafood har fået lov til at bruge kajpladsen som arbejdsområde indtil 1.december i år.

Det er meningen den lokale følgegruppe skal fremme dialogen, men det skal være kommunen der har det overordnede ansvar for regulativ og oprydning.

Det havde været ønskeligt med mere oplysning fra Morsø kommune undervejs i forløbet, konkret viden om tiltag og aftaler havde fremmet forståelsen for situationen på og omkring havnen.

En bedre tydeliggørelse af de forskellige områder på havnen blev nævnt af flere i salen.

Spørgsmål fra salen, står Fiskernes Hus (er omdøbt til Sillerslevhus) på sin endelige placering? Svar: Ja, Sillerslevhus står hvor det skal, Kystdirektoratet forlangte at bygningen blev lavere, derfor er tårnet blevet fjernet.

Ejeren af ejendommen på Havnevej 82 er ked af man har placeret Sillerslevhus uden at tage hensyn til om folk kan se ind på hans ejendom fra overetagen.

På et spørgsmål til handicaprampen blev der svaret, at der bliver etableret en todelt handicaprampe som adgang til Sillerslevhus, spørgsmålet blev præciseret, det drejer sig om det køreunderlag (handicaprampe) som gav kørestolsbrugere adgang til bænksættene på stranden, kørepladerne skal retableres så der bliver en sammenhængende adgang fra parkeringsarealet til området med bænksæt.

Der var en der spurgte om man kunne gøre noget ved legepladsen, så den blev mere indbydende.

Der blev stillet spørgsmål omkring brænderiet, hvad var det egentlig der skete: Meiner Nørgaard svarede, at der har været mange møder med Ole Mark, der blev taget hensyn til hans ønsker i lokalplanen, Morsø kommune tilbød at bygge et nyt hus han kunne leje på samme vilkår, men der kunne desværre ikke opnås enighed. Der er en igangværende erstatningssag i boligretten, måske sagen er løst hvis vi ser ½ år frem.

Meiner Nørgaard håber på en afslutning, så det hele ser bedre ud til sommer.

Mødet blev afsluttet til tiden kl. 17.30, Kjeld Bak takkede for en god debat.

Køreplader, badehuse og Sillerslevhus oktober 2018