Nyheder 21. december 2018

Sillerslev havn, udvikling

by Sillerslev Posten

Følgegruppen for Sillerslev havn holdt sit første møde tirsdag, den 18.12.2018.

Deltagere: Centerchef Niels Pedersen og projektleder Torben Skovgård Nielsen fra Morsø kommune, Jesper Støvlbæk for Sillerslev Havns Erhvervsforening, Rasmus Wittrup for lineopdrætterne, Niels Åge Pedersen for Assels-Sillerslev Beboerforening, Jenny Larsen for Assels-Sillerslev Beboerforening og Sillerslev Bådelaug.

Efter min mening var det et konstruktivt møde med en god dialog hele vejen rundt, i det følgende vil jeg informere om de planer og aftaler som blev drøftet på mødet.

Udvidelse af erhvervsområdet ved vestmolen jf. lokalplan 23.7 for Sillerslev Havn

Link til lokalplanen

Hvad skal der ske:

Erhvervsområdet ved vestmolen bliver udvidet med byggefelt B7 til brug for fiskerierhverv.

Der etableres adgangsvej (grusbelagt kørevej) mellem havnepladsen og nyt erhvervsområde, adgangsvejen bliver placeret langs med den eksisterende vestmole, i den forbindelse bliver det nuværende plankeværk taget ned, der opsættes nyt plankeværk  som adskillelse mellem erhvervsområde  og strand, det bliver formentligt noget i samme stil.

Det bænksæt der står i en bås bliver flyttet hen i nærheden af Sillerslevhus.

Volleyball banen bliver flyttet 4-5 meter nærmere fjorden.

Tidshorisont:

Tilladelser, tilbud og finansiering er på plads.

Igangsætning afventer syn, skøn og retssag med Ole Mark om Brænderiet.

Morsø kommune har en formodning om retssagen varer 3-6 måneder og  anlægsarbejdet kan igangsættes efter sommerferien.

Moleforlængelse

Læmolen i forlængelse af vestmolen bliver forlænget med 35 meter, arbejdet udføres fra vandsiden og sættes i gang ca. marts 2019. Tilladelser, tilbud og finansiering er på plads.

Inddæmning af område øst for eksisterende havn

Det sand der pumpes op i forbindelse med moleforlængelsen bliver benyttet til opfyld af et areal øst for lystbådehavnen, det område der bliver inddæmmet svarer nogenlunde til byggefelt B9, efter det oplyste bliver det omtrent hen til det afløb der ses ude i vandet og et pænt stykke ud langs molen.

Det giver god mening at genanvende sandet frem for at fragte det væk.

Alle de store sten bliver rykket længere ud, så de kommer til at afgrænse det nye område, der ligger en del store sten under sandet på den inderste del af stranden, det er der hvor der skal laves adgangsvej, disse store sten ønskes også genanvendt sammen med de andre natursten

Blå flag havn: 

Sillerslev havn er blå flag havn, det er man opmærksom på, og det skal den blive ved med at være.

Oprydning af havnen og brug af stranden til oplag

Containere placeret på havnen må kun benyttes af havnens brugere (havnens containere er ikke en del af den almindelige renovationsordning)

I løbet af foråret skal der lægges en plan for forskønnelse og renovering af nedhusene.

”De grønne kasser” bliver afviklet når det nye B7 byggefelt ved vestmolen står klar, Morsø kommune opfordres til at orientere dem der har båsene om hvad der skal ske.

Grundet pladsproblemer blev det aftalt at den store rondel /polarcirklen kan trækkes op på stranden denne vinter, ligeledes blev det aftalt at der kan placeres hvide sække med bøjer på strandsiden af de grønne kasser, begge dele gælder for perioden fra nu frem til 1. april 2019.

Maskinerne på havnepladsen: Arbejdet er ved at være afsluttet for i år, maskinerne bliver snart kørt i depot.

Sillerslevhus

Sillerslevhus er stort set færdigt, dog bliver vand- og kloakinstallationerne først tilsluttet i løbet af foråret, dette fordi kloakken ikke kan tilsluttes før pumpestationen er på plads.

Der etableres en brugergruppe, huset vil være låst når der ikke er en brugeraktivitet. Skaldyrcentret har planer om aktiviteter i Sillerslev og ønsker at blive koblet på brugergruppen.

Rengøring efter gør det selv princippet, der er indkøbt et rengørings-kit til huset.

Handicapadgang

De store plader bliver lagt, så der er adgang til Sillerslevhus, bænksæt og omklædningshytter.

Af praktiske og økonomiske årsager kan det først ske når der er gravet en pumpebrønd til kloak ned ved Sillerslevhus.

Omklædningshytterne

Bliver placeret på fast underslag inden næste badesæson.

Badehytterne trænger til en kærlig hånd, beboerforeningen vil tage emnet op på et kommende møde.

Udendørs bruser ved stranden

Der bliver sat en ny bruser op ved omklædningshytterne inden næste badesæson.

Diverse

Forpagtningsaftale for cafe på havnen bliver sendt i udbud lige efter nytår.

Legepladsen ved lystbådehavnen bliver renoveret i løbet af vinteren.

Næste møde forventes afholdt sidst i marts 2019.

Referat skrevet af:  Jenny LarsenComments 1
  • Hej Jenny
    Det er rigtig godt det du gør, vi er ikke forvent med en god orientering. Det er godt

    Mvh. Bjarne

Comments are closed.