Område Info & historie 12. marts 2019

Sillerslev Ørding kær, vådområde

by Sillerslev Posten


Sillerslev Ørding kær gennem tiderne

Oprindeligt har den østlige del af kæret været en del af Limfjorden i form af en fjordarm.

Omkring 1870 byggede bønderne fra Sillerslev og Ørding et 750-1000 meter langt dige med en lavvandsluse i træ ved Sillerslev å’s udmunding (pris 2900 kr. som blev betalt uden offentlige tilskud). Det 1½ meter høje dige skulle beskytte 90 hektar lavtliggende eng og kær mod oversvømmelser fra fjorden. Slusen sørgede for vandet kunne løbe ud af åen, og i perioder med højvande kunne slusen lukkes. Systemet virkede efter hensigten, dog med den ulempe at Sillerslev å løb over og oversvømmede kæret når slusen var lukket i længere tid på grund af højvande.

Sillerslevøre Sluse og Dige I/S blev stiftet i 1878. Efter en voldsom stormflod i 1895 måtte man forhøje diget og bygge en ny muret sluse. I årene efter blev diget indhegnet og i 1917 blev diget yderligere forstærket.

Omkring 1950 bestod området af højtliggende græsbevoksede arealer, hvor der blev slået hø, tørvemose, hvor der blevet gravet tørv, og lavninger med laguner og søer.

Da den ny landindvindingslov blev vedtaget i 1953 blev der mulighed for, at søge statsstøtte til dræning og kultivering når formålet var en landsbrugsmæssig udnyttelse af jorden. Efter en omfattende jordfordeling blev der skabt flertal for at lade Hedeselskabet udarbejde et projekt, selve planen omfattende 160 hektar, men indirekte ville den påvirke yderligere 160 hektar.

I marts 1957 var alle tilladelser og bevillinger på plads, diget skulle forhøjes, høfderne forstærkes, der skulle opføres en regulær pumpestation til afløsning for den gamle sluse, vandløbene gennem kæret skulle uddybes og reguleres eller rørlægges. De nye pumper blev startet i 1959, mens resten af anlægsarbejdet blev forsinket og først afsluttet i januar 1967.

Sommerhusudstykning med statsstøtte

I den sydlige del af det drænede område og ned forbi Sillerslevøre blev der allerede i 1964 solgt mange sommerhusgrunde. Lodsejerne solgte så meget agerjord, at det blev til et større sommerhusområde, det medførte at Statens Landindvindingsudvalg besluttede at de statsgaranterede lån på 40% af projektsummen straks skulle tilbagebetales. Dog mente man ikke der var hjemmel til at kræve statstilskuddet på 60% tilbagebetalt (samlet projektsum i 1967: 608.769 kr.)

Tørvejorden har sat sig

Vandet løftes 1,5 m fra kæret ud i fjorden, når tørvejorden drænes brænder det kulstoffet af, det har bevirket at jorden igennem årene har sat sig næsten 1 meter, derfor er områdets jordhøjde i dag ½-1 meter under fjordens overflade.

Jord der har sat sig er vanskelig at dyrke, hvilket for landmændenes vedkommende bevirker at udgifter til drift af pumpestationen ikke står mål med udbyttet. Allerede sidst i 90’erne talte man om at afvikle pumpestationen, men det var først omkring 2009 der kom mulighed for etablering af vådområder.

Planlægning, tilladelser og projektering har været i gang i 7 år.

Etablering af vådområde 2019

Formålet med etablering af vådområder er at reducere kvælstofudledning til fjorden for at få den i bedre balance.

Man har beregnet at vådområdet Sillerslev Ørding Kær kan reducere udledningen med ca. 12 tons kvælstof om året.

Projektområdet omfatter 102 hektar, heraf bliver de 22 hektar søarealer og de resterende 80 hektar våde og tørre enge.

Ørding Kærvej bliver en naturlig grænse mellem den østlige og vestlige del af det kommende vådområde,

Det er sådan, at fra ½ meter under tørvelaget er undergrunden så blød, at bæreevnen er utilstrækkelig til et stort dige, derfor kan der ikke laves naturlig hydrologi. Alternativet er at lave bredere og lavere diger og styre de forskellige vandniveauer med vandstryg med overløb under Ørding Kærvej.

Øst for Ørding Kærvej kommer der en lavvandet sø på 14-16 hektar omgivet af et bredt dige, søens vandspejl bliver ca. ½ meter over områdets nuværende niveau, men vil stadig være en del lavere end fjorden.

Pumpehuset får ny pumpe, der skal holde sommerhusområdet tørt.

Vandstanden i Sillerslev å vest for Ørding Kærvej bliver 75 cm højere i forhold til den østlige side. Vandet kommer op til åens brinker på den vestlige del, i de mere lavtliggende områder mod øst bliver der nye vådområder med mindre søer.

Etablering af vådområdet skal være færdig 31.12.2019.

Gravearbejde med udbygning og omlægning af dræn og etablering tværgående sivegrøfter er sat i gang i vest for Møllersmindevej.

Natur og rekreativ benyttelse

Der er foretaget naturbesigtigelser i planlægningsperioden, status i 2018 er, at nogle områder betragtes som ringe og artsfattige, mens andre beskrives som værende i god naturtilstand. Syd for Sillerslev å på strækningen mellem Møllersmindevej og Ørding Kærvej er der Rigkærsområder af god kvalitet med højt potentiale og sjældne planter.

I relation til naturbeskyttelsesloven har man vurderet, at projektet vil have en positiv påvirkning af naturen i området, landskabet bliver mere varieret, især den næringsrige sø forventes at tiltrække et rigt fugleliv.

På sigt vil afgræsning af engarealerne øst for Ørding Kærvej forhindre tilgroning og være med til at skabe en naturlig flora.

Rekreativ benyttelse og stier er ikke omfattet af projektet.

Projektansvarlig: Morsø kommune.

Finansiering: Miljø og Fødevareministeriet, LDP 2020, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.

Kilder: Morsø kommune og Det table land Nordjylland af Kjeld Hansen