Nyheder 1. april 2019

Sillerslev havn, orientering (2)

by Sillerslev Posten

Følgegruppen for Sillerslev havn holdt møde nr. 2 den 27.3.2019.

Deltagere: Centerchef Niels Pedersen og projektleder Torben Skovgård Nielsen fra Morsø kommune, Jesper Støvlbæk for Sillerslev Havns Erhvervsforening, Rasmus Wittrup for lineopdrætterne, Niels Åge Pedersen og Jenny Larsen for Assels-Sillerslev Beboerforening, Lejf Petersen for Sillerslev Bådelaug og Frank Jønnson ny forpagter af havnens café.

I det følgende vil jeg informere om status for de forskellige projekter på og omkring Sillerslev havn.

Moleforlængelsen

Morsø kommune har indgået aftale med et entreprenørfirma fra Nordsjælland, entreprenøren ønsker at udføre anlægsarbejdet fra landsiden. Det betyder rent praktisk, at de sten og materialer der skal bruges bliver kørt ned og tippet på parkeringsarealet ved stranden, så der bliver en periode med entreprenørkørsel på og omkring stranden.

Arbejdet forventes igangsat efter påske og forventes afsluttet senest 1. juni.

Oprensning af havneindløb 2019

Ca. midt i maj måned vil der blive foretaget en almindelig oprensning af sejlrenden i det omfang det er nødvendigt.

Udvidelse af erhvervsområde ved vestmolen

Afventer, da der ikke er opnået afklaring eller fastsat dato for retssagen med Brænderiet.

”De grønne kasser” bliver først afviklet når det nye B7 byggefelt ved vestmolen står klar, det er aftalt at igangsætte en dialog med brugerne.

Afmærkning af erhvervs- og arbejdsområde

Der bliver lavet afmærkning med gule streger ved indkørsel til erhvervsområdet. Formålet er at synliggøre arbejdsområdet.

Inddæmning af område øst for eksisterende havn 

Bliver ikke udført i denne omgang på grund af manglende tilladelser.

Vinteropbevaring af lystbåde

Terminalområde bag smeden i Silleslev er opsagt. Der er mulighed for nyt terminalområde ved Skibsdalsvej/Perlevej (OBS på regler for kørsel med terminaltraktor og godkendt vogn)

Vinteropbevaring på havnen skal fremover være over mod skrænten ved Havnevej.

Mastekran

Mastekranen er slidt. En ny kran er dyr, så i første omgang blev det aftalt, at bådelauget undersøger om det er muligt at renovere den eksisterende mastekran og hvad det i så fald vil koste.

Renovering af legeplads

Renovering af legepladsen er igangsat, gyngerne ændres til balancegang og der udlægges faldsand.

Omklædningshytter og handicaprampe

Området omkring Sillerslevhus og handicaprampen bliver retableret inden badesæsonen starter.

Badehytterne bliver flyttet indendørs i en periode, så de kan tørre inden de skal repareres og males, arbejdet udføres af frivillige i samarbejde med Assels-Sillerslev Beboerforening.

Der bliver etableret fast underlag til badehytterne.

Udendørsbruseren bliver placeret ved Sillerslevhus.

Caféen

Der er indgået aftale med Frank Jønsson om forpagtning af caféen, det hele er så nyt at der ikke er så meget at fortælle udover, at der kommer et sortiment af gammeldags is og softice.

Referat skrevet af:  Jenny Larsen