Område Info & historie 25. september 2019

Borgerhuset i Øster Assels

by Sillerslev Posten

Information om Borgerhuset, Præsteallé 1, 7990 Øster Assels.

MOTIONSCENTER i Borgerhuset

Åbent uden kode hverdage fra 08:00 til 14:00
Betaling pr. gang:  20 kr.
HUSK at skrive jer på listen på opslagstavle

Medlemskab tegnes og kode fås hos:
Kim Nonbo tlf.: 4091 2096          
Pris pr. 1.1.2018
1-måneds kort:                             125
3-måneders kort:                          250
6-måneders kort:                          350
Årskort:                                         650
Ældremotion årligt:                     250
Betaling kan indsættes på konto 8122—4561209850 eller MobilePay 23931221
HUSK navn og medlemsnummer(kode)

Kontaktpersoner og oplysninger om aktiviteter:

Bibliotek:
Åbent mandag – fredag fra 8.00 til 14.00
Tag de ønskede bøger, de leveres tilbage i den røde kasse.
Ønsker du at låne bøger, der ikke findes på biblioteket, kontakt Jytte Frederiksen
tlf.: 97 76 43 98 eller mail jyttefre@gmail.com

Billard:
Henvendelse til Ole Haugstrup 24 25 96 90

Harmonikaspillere:
Henvendelse til Bit 97 76 45 92
Læseklub:
Henvendelse til Jytte Frederiksen 97 76 43 98
Petanque:
Henvendelse til Gunnar Mogensen 30 27 43 58
Sang:
Henvendelse til Anker Svendsen 61 83 94 47
Spiseklub:
Henvendelse til Kirsten Sanders 21 21 30 91
Nørkledamer (alt håndarbejde):
Henvendelse til Kirsten Yde 22 32 15 71

Regler for Borgerhuset

1.     Borgerhuset

Hjemsted: Præsteallé 1, 7990 Øster Assels

2.     Formål: At virke som møde- og aktivitetssted for områdets borgere. Borgerhuset må ikke opkræve kontingent, og der må ikke tages betaling for brug af huset. Benyttelse af huset aftales med styregruppen, som koordinerer brug af huset efter først til mølle princippet, således at alle, det vil sige områdets foreninger, grupper og enkeltpersoner, der benytter Solparken, får tilgodeset deres behov og ønsker i videst mulig omfang.

3.   Borgerhuset drives på frivillig basis af en styregruppe på op til 9 medlemmer valgt fra lokalområdet med en valgperiode på 2 år.  Lige antal medlemmer af styregruppen er på valg i lige årstal og ulige antal medlemmer er på valg i ulige årstal.

4.     Hvert år i september afholdes et offentlig Styregruppemøde, hvor valg til styregruppen finder sted. Alle interesserede fra lokalområdet kan deltage, og alle er valgbare, men ingen kan vælges mod deres vilje. Mødet skal offentliggøres senest 3 uger før afholdelsen, og forslag, som skal behandles på Styregruppemødet, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.

1 repræsentant fra Morsø Kommunes Social og sundheds afdeling indbydes til det offentlige møde.

5.     Den valgte styregruppe konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden eller en af styregruppen udpeget person er bindeled i dialog mellem styregruppen og Morsø Kommune omkring driften af Borgerhuset. Sekretæren fører protokoltil styregruppemøderne, som afholdes efter behov.

6.     Den bygnings- og inventarmæssige drift både indvendig og udvendig varetages af Morsø Kommune, som også varetager renholdelse af udendørsarealer. Indvendig rengøring betales af kommunen i henhold til aftale med styregruppen.

7.     Huset må ikke udlånes/udlejes til private fester, herfra dog undtaget beboerne i de boliger, der tidligere tilhørte Solparken.

8.     Nedlægges aktivitetshuset skal styregruppens/husets evt. formue gives til andre aktiviteter i lokalområdet.

Vedtaget på Borgermøde

Øster Assels d. 30. september 2013