Nyheder 26. september 2019

Sillerslev nord udgår af spildevandsplanen

by Sillerslev Posten

På møde den 25.9.2019 har Økonomiudvalget behandlet og tiltrådt “Forslag til spildevandsplan for 2019”.

Morsø kommune, direktøren for teknik og miljø anbefaler ifølge aftale med Morsø Spildevand A/S, at tidligere vedtaget kloakeringsprojekt vedr. Sillerslev Nord udgår af den kommende spildevandsplan. 

Udvalget for teknik og miljø har på møde den 19.9.2019 tiltrådt, at udtagelsen af projektet indgår i Forslag til Spildevandsplan 2019.

Begrundelsen for at udtage de 47 ejendomme i Sillerslev Nord af spildevandsplanen er, at Sillerslev Å er udgået som et målsat vandløb som følge af det igangværende vådområdeprojekt, Sillerslev Ørding Kær.

Alle ejendomme i Sillerslev Nord med spildevandsafledning er ifølge referatet med i kommunens tanktømningsordning, hvor tankene som minimum tømmes en gang om året. Morsø kommunes vejdriftsafdeling vedligeholder det fælles afvandingssystem og har løbende udskiftet enkelte delstræk pga. sammenbrud og nedgroede trærødder.

Morsø kommunes vandløbs- og spildevandsfolk var i juni 2019 på tilsyn i området Det vurderes, at lav- og blødbundsområdet omkring udledningen til vandløbet i sig selv vil være rensende, mens det kommende vådområde vil optimere rensningen yderligere. Samlet set konkluderes der på baggrund af tilsynet, at der ikke blev observeret forhold omkring udløbet, der begrunder en kloakering af byen. Udledningen vurderes heller ikke at kunne påvirke den nærmeste badevandsstrand, Sillerslev Sommerhusområde, dels pga. den høje opholdstid inden vandet ender i fjorden og dels pga. den rensende effekt fra vådområdet.

Det fremgår af referatet at Sillerslev Vandværk fik fornyet tilladelsen til indvinding af grundvand fra boringerne på Havnevej 3 i 2018. I sagsbehandlingen blev der lagt til grund at husspildevandet fremadrettet ville blive afskåret fra den gamle afvandingsledning når kloakeringen blev gennemført.

Link til referat 19.9 teknik og miljø: Morsø kommune Politiker-web

Link til referat 25.9 økonomiudvalget Morsø kommune Politiker-web

Forslag til spildevandsplan 2019 skal behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober 2019, såfremt kommunalbestyrelsen godkender forslaget skal det offentliggøres og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Kilde: Morsø kommune politiker-web