Nyheder 6. november 2019

Sillerslev Havn, arealudvidelse

by Sillerslev Posten

Kommunalbestyrelsen i Morsø kommune har den 5.11.2019 vedtaget, at der frigives 1.000.000 kr. fra havnepuljen 2019 til inddæmning ved Sillerslev Havn, idet man ønsker at skabe støre landarealer til etablering af nedhuse til lystsejlere mm.

Arbejdet forventes igangsat forår 2020 og omfatter det areal øst for lystbådehavnen, der er afmærket med grønt (foto: Morsø kommune)

Udvidelsen af landarealet muliggør etablering af byggefelt B9 i henhold til lokalplan 23.7 for Sillerslev Havn.

Ifølge lokalplanen kan byggefelt B9 benyttes til fiskehytter, gæstehuse og øvrige turisterhverv samt borgerrelaterede aktiviteter som f.eks. udlejning af fiskegrej, dykkerudstyr m.m.

Lokalplanens beskrivelse af bygningernes størrelse og udformning i felt B9:

Gæstehytter: Byggefelterne må udnyttes fuldt ud, dog skal de være plads til oplag m.m. indenfor byggefeltet. Grundarealet for hver hytte skal være 4X 6 meter. Facadehøjden skal være 2,4 m og den samlede højde til tagrygning skal være 4m.
Fiskehytter: Grundarealet for hver hytte skal være 4X 6 meter. Facadehøjden skal være 2,4 m og den samlede højde til tagrygning skal være 4m.
Turisterhverv: Bygningers højde max. 3 m, dog kan enkelte bygningsdele tillades en højde på max. 6 m, hvis der er funktions-eller produktionsmæssige forhold der gøres gældende.

Facader: Facader skal fremstå som blank/pudset mur eller træbeklædning i lyse og/eller grå farver, mørkerød/svenskrød, brun, gul, mørkegrøn eller sort farve. Dele af facader må fremstå som glasfacader. Der må ikke anvendes stærkt reflekterende materialer.

Tage: Tage skal have en hældning på 45 grader og beklædes med rød tegl eller tagpap/listetagpap o.lign. i en antrasitgrå, sort , grøn eller svenskrød farve.

Ifølge lokalplanen skal ubebyggede arealer gennem en samlet beplantning give området en grøn karakter.

Link til lokalplan 23.7 for Sillerslev havn

Kilde: Politiker web, Morsø kommune.