Nyheder 31. marts 2022

Sillerslev Landsbyfornyelse, naturen

by Sillerslev Posten

Godt 30 deltagere var igen idag mødt op hos Kulturkøbmanden i Sillerslev for at høre det andet oplæg til landsbyfornyelsesprojektet v/ biolog Jacob Bruun, Morsø kommune.

Hvilke naturværdier findes der i lokalområdet ?

Sillerslev Ørding Kær.

Jacob Bruun indledte med det historiske perspektiv bag landindvindingen og genopretningen af naturen.

Sluse- og digelauget blev stiftet i 1878, slusen holdt fjordvandet ude, men der kom stadig vand fra landsiden.

I 1955 søgte man støtte til afvanding, landvindingslauget begyndte at pumpe vandet væk sidst i 50’erne, man pumpede vand ud til minus 1,50 i forhold til fjordens vandspejl. Når man dræner og afvander intensivt igennem længere tid brænder man jorden af, det bevirker at terrænet synker.

Hvorfor etableres vådområder ? Det primære formål er kvælstofbinding.

Udvidelser og effektiviseringer af landbruget med større gødningstilførsel.
Fra 1980-2015 blev gødningsoverskuddet udledt til fjorden med iltsvind til følge.
Vådområdernes bakterieflora kan omsætte kvælstoffet til et ufarligt niveau, det omdannes til N2 gasser, der siver op i atmosfæren

Projektering og udførsel af Sillerslev Ørding Kær vådområdet har stået på fra 2010 – 2019.

Det sekundære formål er naturen.

Der er kommet mange fugle til området. Fra 2020 til nu er der registreret 63 arter, bl.a. sølvhejre, forskellige arter gæs, flokke på op til 80 skestorke, tårnfalk, isfugl, havørn, rød glente, brushane og gravand. Man har undersøgt bestanden af flagermus, der var 7 forskellige arter. Der er også kommet mange sommerfugle og andre insekter.

Reglerne for adgang følger lovgivningen. Man har lovlig adgang på udyrkede araler fra kl. 7.00 til solnedgang, hvis der er kreaturer på arealet er det en betingelse at der er klaplåge til arealet, desuden skal man holde sig væk ved jagt.

Bonusinfo:

En lokal Sillerslevøre gruppe arbejder på et stiprojekt “rundtur ved søen” Der har været fremsat tanker om at omdanne taget af pumpehuset til fugletårn.

Afslutningsvis kom Arne Balle med tanker om genopretning af naturperlen Romerdam og etablering af stikforbindelse på hans jord, hvilket udløste stor applaus fra deltagerne.